Ochrana osobných údajov

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

WEB: https://www.panex.sk/

 

Spoločnosť:   

PANEX, s.r.o., Veľká Okružná 2219/58, Žilina 010 01

IČO: 50181386

Zápis: Obchodný register OS Žilina, Odd.: Sro, Vložka č. 65258/L

 

Kontaktná osoba: MUDr. Ivan Kecskés, MBA, konateľ, kontakt: info@panex.sk, tel.: +421918739060

 

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „MY“), ako správca osobných údajov, si vás týmto, ako tzv. dotknuté osoby, dovoľuje informovať o spôsobe a rozsahu spracúvania osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa, vrátane rozsahu vašich práv súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov Prevádzkovateľom.

Vážime si Vaše súkromie a ochrana Vašich osobných údajov je jednou z najdôležitejších priorít našej spoločnosti. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá ochrany osobných údajov“) obsahujú informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje pri vykonávaní našej činnosti zhromažďujeme, ako ich používame a akým spôsobom ich chránime.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete používame výlučne na to, aby sme Vám mohli predávať kvalitný tovar a poskytovať kvalitné služby a tiež na to, aby sme mohli zlepšovať našu ponuku tovarov a služieb pre Vás. Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali tieto Pravidlá ochrany osobných údajov a oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami predtým ako vstúpite do právneho vzťahu s našou spoločnosťou. Tým, že vstúpite do právneho vzťahu s našou spoločnosťou a/alebo jej poskytnete niektoré svoje osobné údaje, vyjadrujete, že rozumiete, akým spôsobom sú spracúvané Vaše osobné údaje podľa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov. V opačnom prípade očakávame, že sa ihneď prestanete akýmkoľvek spôsobom zúčastňovať obchodnej činnosti vykonávanej našou spoločnosťou, či s nami akokoľvek spolupracovať, a neposkytnete nám, alebo nám prestanete poskytovať Vaše osobné údaje. Vezmite však prosím na vedomie, že v niektorých prípadoch nám neposkytnutie Vašich osobných údajov môže čiastočne alebo úplne brániť v predaji tovarov alebo v poskytovaní služieb, ktoré ponúkame.

 

Dotknutá osoba :  akákoľvek fyzická osoba, ktorá využíva tovar alebo služby ponúkané našou spoločnosťou,
akákoľvek fyzická osoba, ktorá je oprávneným zástupcom zákazníka našej spoločnosti, ktorý využíva tovar alebo služby ponúkané našou spoločnosťou (v akomkoľvek právnom vzťahu k zákazníkovi),
akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi webové stránky našej spoločnosti,

 

1. Aké osobné údaje o vás Prevádzkovateľ spracúva?

 

Prevádzkovateľ spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/EC (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov; ďalej len „Nariadenie“), a ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, najmä zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľovi poskytujete v súvislosti s nákupom tovaru či využívaním služieb (napr. v rámci registrácie a/alebo vytvorenia objednávky tovaru v e-shope Prevádzkovateľa, prihlásením sa k odberu newsletterov na webovej stránke Prevádzkovateľa https://www.panex.sk/ či pri reklamácii tovaru prostredníctvom reklamačného formulára). Ide o tieto osobné údaje:

  • Meno a priezvisko
  • E-mailová adresa
  • Telefónne číslo
  • Adresa pobytu či doručovacia adresa
  • Heslo v zašifrovanej podobe
  • Profilové informácie ako vek a pohlavie

Prevádzkovateľ ďalej spracúva údaje, ktoré o vás získa pri nákupe tovaru alebo tým, že používate jeho služby vrátane cookies. Ide o tieto údaje:

  • IP adresa
  • Súbory cookies
  • Údaje o prehliadači a zariadení
  • Geografické údaje
  • Údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (napr.: druh, cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu)
  • Prípadne iný online identifikátor

Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje iba v súlade s nižšie uvedenými účelmi, a v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na naplnenie týchto stanovených účelov, inak len po dobu povinnej archivácie v súlade s osobitným predpisom.


2. Na aké účely a na základe akých právnych titulov Prevádzkovateľ vaše osobné údaje spracúva?

V tejto časti Vás chceme informovať o tom, na aké účely, akým spôsob a prečo používame vaše osobné údaje, a tiež aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

  • Spracovanie osobných údajov v súvislosti s nákupom tovaru v e-shope
  • Spracúvanie osobných údajov je primárne založené na Vašom právnom vzťahu ako dotknutej osoby k našej spoločnosti, t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia). Spracovanie osobných údajov je teda nevyhnutné na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku a jej následnej realizácie, dodanie objednaného tovaru a tiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností.
  • V príprave tvorby objednávky Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, adresa pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, vek. Poskytnutie týchto osobných údajov je základným predpokladom na uzatvorenie alebo zmenu kúpnej zmluvy, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne na vašu jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu a ďalej na kontaktovanie vašej osoby za účelom doručenia objednaného tovaru.
  • Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vybavovaním podnetov, dotazov a reklamácií
  • Právnym titulom k spracúvaniu osobných údajov je plnenie zmluvných a zákonných povinností Prevádzkovateľa. V súvislosti s vybavovaním reklamácií spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu pri reklamácii.
  • Pri vybavovaní reklamácií Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, adresa pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, transakčná história objednávok, údaje o zakúpenom tovare.
  • Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s registráciou a vedením zákazníckeho účtu
  • Pokiaľ sa zaregistrujete ako používateľ webu Prevádzkovateľa https://www.panex.sk/, Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje, a to za účelom vedenia zákazníckeho účtu. Právnym titulom k spracúvaniu je Váš súhlas, eventuálne v prípade záujmu o nákup nášho tovaru je právnym titulom plnenie zmluvy, resp. konanie za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, dodanie objednaného tovaru, súvisiaca komunikácia a taktiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností.
  • V prípade vedenia zákazníckeho účtu Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu – meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pobytu alebo doručovacia adresa, heslo v zašifrovanej podobe, profilové informácie ako vek a pohlavie, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (napr.: druh a cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu).
  • Spracúvanie osobných údajov na zasielanie newsletterov (obchodné oznámenie)
  • V prípade, že zaregistrujete vašu e-mailovú adresu k odberu newsletterov, Prevádzkovateľ bude spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu – e-mailová adresa, a to na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov za účelom zasielania ponukových e-mailov a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode. Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ začne spracúvať až po tom, ako zaregistrujete vašu e-mailovú adresu k odberu newsletterov na webe Prevádzkovateľa a následne dokončíte túto registráciu potvrdením súhlasu so spracúvaním osobných údajov v doručenej e-mailovej správe. Ak nebude registrácia vyššie uvedeným spôsobom dokončená, vaša e-mailová adresa bude bez zbytočného odkladu odstránená.
  • V prípade existujúcich zákazníkov môže Prevádzkovateľ spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, e-mailová adresa za vyššie uvedeným účelom na základe právneho titulu oprávneného záujmu.
  • Spracúvanie údajov zákazníkov so súhlasom na marketingové a obchodné účely
  • V prípade, že udelíte súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely, bude Prevádzkovateľ spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu –meno, priezvisko, pohlavie, vek, e-mailová adresa, IP adresa a z nej odvodená poloha, údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov, údaje o prehliadači a zariadení a prípadné iné online identifikátory, a to primárne za účelom vytvorenia vhodnej ponuky tovaru a služieb Prevádzkovateľa alebo tretích strán v súvislosti s oslovením zákazníka, a to prostredníctvom všetkých prostriedkov internetovej reklamy a formou elektronickej komunikácie slúžiacej k zasielaniu personalizovaných ponukových e-mailov, cielenej reklamy a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov.
  • Použitie súborov cookies a analýza webových stránok
  • V prípade, že používate webové stránky Prevádzkovateľa, súhlasíte so zhromažďovaním súborov cookies, ktoré Prevádzkovateľ na svojich webových stránkach https://www.panex.sk/ používa za účelom zlepšenia fungovania svojich webových stránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a za účelom optimalizácie marketingových aktivít, t. j. ponúkanie reklamy na základe vyhodnotenia vášho záujmu o tovar.


Účel spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje využívame predovšetkým na to, aby sme Vám sprístupnili tovary a služby našej spoločnosti, ako je využívanie e-shopu ako registrovaný, či neregistrovaný zákazník, členstva v našich zákazníckych programoch a využívanie s tým spojených výhod, či účasti v našich spotrebiteľských súťažiach. Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme mohli spracúvať a vybavovať Vaše objednávky, vrátane prípadného vrátenia peňazí, spravovať Vaše užívateľské účty, doručiť Vám tovar, alebo poskytnúť služby, ktoré si objednáte. Takisto potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť výhody spojené s Vašim členstvom v našich zákazníckych programoch, či poskytnúť rôzne zľavy.

§13 ods. 1. písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (Zákon OOU) - súhlas dotknutej osoby (vytvorenie regisrácie)                                          a                                                     

§13 ods. 1. písm. b) zákona o OOU - spracúvanie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy (následný nákup)                             

a                                                         

§13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU nevyhnutné podľa osobitného predpisu (daňové povinnosti)

Vaše osobné údaje využívame aj na to, aby sme Vás v súvislosti s Vašou registráciou alebo Vašimi nákupmi prostredníctvom e-shopu, alebo v súvislosti s Vašim členstvom v našich zákazníckych programoch, či účasťou v našich spotrebiteľských súťažiach mohli informovať o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach prostredníctvom newslettra našej spoločnosti zasielaného e-mailom.

§13 ods. 1. písm.  f) zákona o OOU - spracúvanie OU nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa - marketing prevádzkovateľa - UŽ EXISTUJE zmluvný vzťah prevádzkovateľa a klienta,                                          inak                                        

na základe súhlasu klienta podľa §13 ods.1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov

Vaše osobné údaje využívame na spravovanie našej webstránky a na zlepšovanie našich služieb a prevádzky. Na našich webstránkach využívame súbory cookie a ďalšie podobné technológie, aby sme Vám umožnili čo najlepšie užívať funkcie našich webstránok. Podrobné informácie o súboroch cookie a o možnosti ich vypnutia nájdete v Pravidlách používania webstránok.

Vaše osobné údaje tiež využívame na zlepšovanie ponuky našich tovarov a služieb on – line, či v predajniach, nášho know-how a tiež spôsobu komunikácie so zákazníkmi. Vaše osobné údaje nám tiež pomáhajú pri vývoji a zlepšovaní našich systémov informačných technológií (vrátane bezpečnosti).  Všetky uvedené činnosti nám umožňujú poskytovať lepšie služby našim zákazníkom.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a Oprávnený záujem

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Vaše osobné údaje využívame na to, aby sme s Vami boli v kontakte. Bez toho, aby ste sa registrovali pre akékoľvek služby našej spoločnosti, alebo kúpili akýkoľvek tovar ponúkaný našou spoločnosťou, máte možnosť prihlásiť sa na odber newslettra, prostredníctvom ktorého Vás budeme výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu informovať o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach.

Súhlas dotknutej osoby

(čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia)

Vaše osobné údaje využívame na riešenie Vašich sťažností, plnenie našich povinností vo vzťahu k Vám, uplatňovanie práv a právnych nárokov, ktoré sa týkajú Vás alebo našej spoločnosti, napríklad, ak nie ste spokojní s našimi tovarmi alebo službami, alebo v prípade nehody, ku ktorej došlo v našich predajniach.

§13 ods. 1 písm. c) Zákona OOU nevyhnutné podľa osobitného predpisu a                                                               

§13 ods. 1. písm.  f) zákona o OOU - spracúvanie OU nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa (prípadné spory z reklamácií)


Niektoré vyššie uvedené spôsoby využívania Vašich osobných údajov sú založené na tzv. oprávnených záujmoch našej spoločnosti, ktoré zahŕňajú:

  • starať sa o potreby našich zákazníkov, vrátane dodania našich produktov a služieb;
  • propagáciu a predaj našich produktov a služieb;
  • starostlivosť o váš užívateľský účet (e-shop), riešenie sťažností a sporov, uplatňovanie práv a právnych nárokov;
  • ochranu a podporu našej obchodnej činnosti, kolegov, zákazníkov;
  • predchádzanie a napomáhanie odhaľovania protispoločenského správania, trestnej činnosti;
  • testovanie a vývoj nových produktov a služieb, ako aj vylepšovanie tých existujúcich.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

V prípade, ak nemáte záujem registrovať sa pre akékoľvek služby našej spoločnosti, či kúpiť si akýkoľvek tovar ponúkaný našou spoločnosťou, ale zároveň sa prihlásite na odber newslettra, prostredníctvom ktorého Vás informujeme o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach, spracúvame Vaše osobné údaje výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu s takým spracúvaním.

 

Predtým ako sa prihlásite na odber newslettra sa Vás opýtame, či súhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov na tento účel. Svoje rozhodnutie ohľadom zasielania newslettra máte právo kedykoľvek zmeniť a súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, a to online prostredníctvom webstránky našej spoločnosti, alebo kliknutím na odkaz „Zrušenie odberu“, ktorý nájdete v každom e-maile s newslettrom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré navštívená webová stránka môže odoslať do internetového prehliadača, ktorý ich uloží vo vašom zariadení (počítači alebo v inom zariadení s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Osoba používateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná. Cookies napomáhajú pamätať si vaše aktivity a preferencie na určitú dobu, aby ste ich nemuseli znova vkladať, keď sa na webové stránky vraciate alebo prechádzate z jednej webovej stránky na inú stránku.


Na aké účely používame cookies?

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

 

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

  • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
  • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
  • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.


Súhlas s používaním cookies a jeho odvolanie

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

Niektoré cookies môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookies tretích strán“). Napríklad informácie o produktoch kupovaných návštevníkmi na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou, aby sme mohli lepšie prispôsobiť zobrazenie internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov však nie je možné akokoľvek identifikovať vás osobne.

 

V prípade, že nesúhlasíte so zhromažďovaním niektorých alebo všetkých súborov cookies, môžete zabrániť ich zhromažďovaniu buď odmietnutím všetkých cookies na tzv. cookie lište, alebo zmenou nastavení svojho prehliadača, a to nižšie uvedeným spôsobom. V prípade, že tak urobíte, môžete byť nútení manuálne nastavovať niektoré voľby zakaždým, keď navštívite naše webové stránky, a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.

 

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

 

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs  

Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac  

Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/

Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

 

3. Počas akej doby vaše osobné údaje spracúvame?

  • Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva v prípade zakúpenia tovaru v e-shope po dobu realizácie zmluvného vzťahu, ďalej po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalej po dobu 2 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa (pozri vyššie). Vystavené daňové doklady sú v súlade s § 70 zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod na vystavenie daňových dokladov sú po dobu 10 rokov odo dňa odoslania objednávky zákazníkom archivované aj objednávky.
  • V prípade, že Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov k registrácii, k marketingovým a obchodným účelom alebo k zasielaniu obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov, osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 rokov, alebo do doby, kým súhlas neodvoláte. Pokiaľ svoj súhlas odvoláte, nie je tým dotknuté spracúvanie vašich osobných údajov vykonávané zo strany Prevádzkovateľa na iné účely na základe iných právnych titulov, v súlade s touto Informáciou o spracúvaní osobných údajov. Odvolať súhlas môžete prostredníctvom formulára na webe prevádzkovateľa https://www.panex.sk/. Odvolanie Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

4. Kto všetko bude mať k vašim osobným údajom prístup?

Osobné údaje môžu byť z dôvodu naplnenia vyššie popísaných účelov okrem Prevádzkovateľa a jeho zamestnancov spracúvané tiež partnermi Prevádzkovateľa. Externých partnerov, ktorí ako spracovatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje, si Prevádzkovateľ starostlivo vyberá a zveruje osobné údaje iba tým partnerom, ktorí poskytujú dostatočné záruky zabezpečenia vhodných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, aby nemohlo dôjsť najmä k náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, strate, pozmeňovaniu, neoprávnenému sprístupneniu odovzdaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim.

Subjekty, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom, sú, či v budúcnosti môžu byť:

  • osoby, ktoré pre Prevádzkovateľa zaisťujú technickú prevádzku určitej služby, či prevádzkovatelia technológií, ktoré Prevádzkovateľ na tieto služby využíva (typicky programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby, rozosielanie e-mailov, služby súvisiace s meraním návštevnosti našich stránok a prispôsobovanie ich obsahu preferenciám používateľov);
  • osoby, ktoré pre Prevádzkovateľa zaisťujú expedíciu tovaru zákazníkom (doručovateľské a kuriérske služby);
  • služby vedenia účtovníctva;
  • osoby, ktoré na webových stránkach Prevádzkovateľa umiestňujú prvky umožňujúce zbieranie osobných údajov či sledovanie správania používateľov týchto stránok (zvyčajne však v tzv. pseudonymizovanej podobe, teda bez možnosti získavania priamych identifikačných údajov), t. j. hlavne osoby vykonávajúce prostredníctvom cookies analýzu návštevnosti našich webov a prevádzkovatelia reklamných systémov v súvislosti s cielenou reklamou vykonávanou pomocou údajov o uskutočnenom nákupe a údajov získaných zo súborov cookies (vrátane remarketingu).

Prevádzkovateľ je ďalej povinný niektoré vaše osobné údaje odovzdávať na základe platných právnych predpisov, napr. orgánom štátnej správy, súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní v súvislosti s prípadným správnym, trestným a občianskym súdnym konaním v prípadoch, keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a oprávnených záujmov našej spoločnosti, alebo tretích osôb.

Niektorí poskytovatelia služieb, s ktorými spolupracujeme, prevádzkujú online mediálne kanály (webstránky, stránky sociálnych sietí), pričom v našom mene poskytujú prostredníctvom týchto online mediálnych kanálov relevantné online reklamy na naše produkty a služby. Reklamu na naše produkty a služby môžete napr. vidieť, ak navštívite určitú stránku na sociálnych sieťach. Medzi takýchto poskytovateľov služieb patria napr. spoločnosti Facebook, Google, Adobe.


5. Aké máte práva vo vzťahu k spracúvaní osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa?

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

  • Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (pokiaľ je spracúvanie na súhlase založené, t. j. napr. súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely; spracúvaniu údajov zo súborov cookies je možné zamedziť nastavením vášho webového prehliadača). Formulár odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov sa nachádza na webe Prevádzkovateľa https://www.panex.sk/;
  • Právo na prístup k osobným údajom (právo požadovať informácie či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, či sú alebo nie sú Prevádzkovateľom spracúvané, a pokiaľ je tomu tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a ďalším informáciám podľa čl. 15 Nariadenia);
  • Právo na prenesenie údajov (právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi; a ďalej právo na to, aby tieto osobné údaje boli odovzdané priamo od jedného správcu k druhému, ak je to technicky uskutočniteľné);
  • Právo na opravu (právo požadovať, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú); Formulár žiadosti na opravu spracúvaných osobných údajov sa nachádza na webe Prevádzkovateľa https://www.panex.sk/;
  • Právo na obmedzenie spracúvania (právo požadovať, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, okrem iného v prípade, že z dôvodu uplatnenia práva na opravu Prevádzkovateľ overuje správnosť údajov; alebo pokiaľ by zo strany Prevádzkovateľa boli osobné údaje spracúvané protiprávne, ale nežiadate vykonať ich vymazanie); Formulár žiadosti na obmedzenie spracúvania osobných údajov sa nachádza na webe Prevádzkovateľa https://www.panex.sk/;
  • Právo na vymazanie (právo požadovať, aby Prevádzkovateľ vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazal, okrem iného pokiaľ osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo ste odvolali súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje Prevádzkovateľom spracúvané a neexistuje žiadny ďalší právny titul na spracúvanie; alebo pokiaľ by zo strany Prevádzkovateľa boli osobné údaje spracúvané protiprávne); Formulár žiadosti na vymazanie sa nachádza na webe Prevádzkovateľa https://www.panex.sk/;
  • Právo vzniesť námietku (právo požadovať, aby Prevádzkovateľ prestal spracúvať vaše osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu); Máte právo:

­       kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak je spracúvanie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť;

­       ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom;

­       ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

6. Prenos osobných údajov do tretích krajín.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť vaše osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

7. Uplatnenie práv dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba ste oprávnený uplatniť si všetky svoje práva kontaktovaním oprávneného zástupcu našej spoločnosti uvedeného v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, písomne, vrátane e-mailu, a tiež zákonom ustanovením postupom adresovaným dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,

webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/.

Žiadosť dotknutej osoby môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených zákonom.


8. Zmena Pravidiel ochrany osobných údajov

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme niekedy zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste pravidelne navštívili našu webstránku a oboznámili sa s aktuálnou verziou týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, avšak na podstatné zmeny Vás môžeme výraznejšie upozorniť, prípadne aj emailom.


9. Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade akéhokoľvek dotazu ku spracovaniu vašich osobných údajov či uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obrátiť na Prevádzkovateľa

  • písomne na adrese: PANEX, s.r.o., Veľká Okružná 2219/58 010 01 Žilina, alebo
  • ­na tel. č.: +421 918 739 060 (kontaktná osoba: MUDr.Ivan Kecskés, MBA), alebo
  • ­na tel. č.: +421 904 247 790 (kontaktná osoba: Mgr. Martina Hubená)
  • ­e-mailovej adrese: info@panex.sk (kontaktná osoba: MUDr. Ivan Kecskés, MBA), event.
  • na webe: www.panex.sk

 

V Žiline, dňa 01.04.2023